Ongoing PhD Dissertations

001. Mehmet KARACA- Avrupa’daki Dış Temsilciliklerin İkinci Dünya Savaşı Döneminde      Türk Dış Politikasına Etkileri
002. Soner ORAN- 27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesinin Kurumsal Çerçevesi ve Liderlik Olgusu
003. Taner ZORBAY- Demokrat Parti Döneminde Din (1950-1960)
004. Ünsal BAŞAK- Yunanistan’daki Siyasi Partilerin Ege Sorunlarına İlişkin Politikaları (1974-2010)
005. Rüştü YILMAZ- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Devletleşme Süreci ve Türkiye (1974-2012)
006. Perihan ÜNLÜ SOYLU- İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye’de Siyasi ve İktisadi Yapılanma (1945-1950)
007.Volkan PAYASLI- Siyasal, Sosyal ve Kültürel Yönüyle Sancaktan Vilayete Hatay (1921-1960)
008. Döndü Sena ARSLAN- Cumhuriyet Döneminde Gayrimüslimler ve Siyaset (1923-1960)
009. Özlem YAKTI- Adana’nın Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapısı (1923-1960)
010. Dilek SOİLEAU- Sosyo-Tarihsel Açıdan Koçgiri ve Şeyh Sait İsyanlarının Karşılaştırmalı Bir Analizi
011. Kadri UNAT- Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Seçim Propagandaları (1927-1977)
012. Ayşe Lale ŞIVGIN- 12 Eylül Dönemi Türk Yazılı Basınında Atatürk ve Atatürkçülük
013 Yusuf AYDIN- Fransız Kaynaklarına Göre I. Dünya Savaşı’nda Cihat İlanı ve Orta Doğu’daki Yankıları
014. Yaşar ÖZKANDAŞ
015. Fuat İNCE- İstiklal Harbi’nde Türk Askeri Sağlık Hizmetleri
016. Aylin ARICAN- Türkiye’de Anayasaların Hazırlık Çalışmaları ve Komisyonlar (1876 Kanun-i Esasisi’nden 1982 Anayasası’na)
017. Alpay TIRIL- Türk Siyasal Yaşamında Sinop Cezaevi ve Sürgünler (1912-1938)
018. Murat SOYSAL- Türkiye’de İktidarın Yetkilerinin Sınırlandırılmasının Tarihsel Gelişimi (1923-2010)
019.Çağla Derya TAĞMAT- Meşrutiyetten Mütarekeye Türkiye’de Helenizm: Siyasal ve Sosyo-Kültürel örgütlenmeler (1908-1922)
020. Cem KARAKILIÇ- Türk Siyasal Hayatında Muhalefet (1945-1960)
029.Ahmet KIZILKAYA- Cumhuriyet Döneminde Türk Milliyetçiliğinin Görünümleri (1923-1950)
030. Sadet ALTAY-  Cumhuriyetin Sağlıkk Politikalarının Halka Yansımasında Öncü Kurumlar: Numune Hastaneleri
031.Hakan YAŞAR- Milli Mücadelede Sosyal Boyutlarıyla Eşkıyalık
032. Hüseyin İlDENİZ- Bir Muhalefet  Partisi Olarak Cumhuriyet Halk Partisi’nin Kurultayları ve Siyasi Sonuçları
033. Tamer NALBANT- Demokrat Parti Dönemi Ordu-İktidar İlişkileri
034. Şükrü ŞUR- Atatürk Döneminde Sürgün Politikaları ve Sürgünler
035. Sabit ÇETİN- İkinci Dünya Savaşı’nda Türk Ordusu Aktif Tarafsızlık Siyaseti Çerçevesinde Askeri Hazırlıklar
036.Halit KAYA- Adalet Partisi ve Ragıp Gümüşpala (1961-1965)
037.Mustafa KILINÇ- Türkiye’de Mesleki Teknik Eğitimin Tarihi Gelişimi (1908-1986)
038.Ebru DEMİR ÜNAL- Cumhuriyetin İnşa Sürecinde Ailenin Kurumsal Tarihi (1923-1938)
039.Mehtap ŞİMŞEK KAYA- Atatürk Dönemi Magazin Dergiciliği ve Sosyo-Kültürel Dönüşüm Sürecine Etkisi (1923-1938)
040.Hikmet ÇOLAK- Demokrat Parti Döneminde Yerel Seçimler (1950-1960)
041.Oğuz GÜLCAN- Fransız Kaynaklarına Göre Lozan Barış Konferansı’nda Fransa
042.Bülent BATUR- Türkiye’de Tek Parti Döneminde Vatandaşlıktan Çıkarma ve Vatandaşlığa Kabul (1923-1950)
043. Celal Kürşad KONUKÇU- Türkiye’de Sosyal Devlete Geçiş Sürecinde Türkiye Çocuk Esirggeme Kurumu Tarihi  (1961-1983)